سرور اختصاصی آلمان

Dedicated German-plan1
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 6 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated German-plan2
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-2600 CPU
 • 6 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated German-plan3
 • 48 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-920 CPU
 • 4 TB Enterprise HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated German-plan4
 • 64 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-3930 CPU
 • 6 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated German-plan5
 • 32 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Xeon E3-1246V3 CPU
 • 2x HDD SATA 2,0 TB and 2x SSD SATA 256 GB Space
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated German-plan6
 • 48 GB DDR3 RAM Ram
 • Intel Core i7-930 CPU
 • 2x SSD SATA 240 GB Datacenter Space
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • German Location
 • hetzner Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی