سرور اختصاصی ایران

Dedicated Iran-plan1
 • 8GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 500G SATA HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated Iran-plan2
 • 16GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 1Tb SAS HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated Iran-plan3
 • 32GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5620 Intel® Xeon CPU
 • 2TB SATA HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی
Dedicated Iran-plan4
 • 64GB DDR3 RAM Ram
 • E5620+E5640 Intel® Xeon CPU
 • 2TB SATA HDD
 • 1Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited Traffic
 • 1 IP
 • Iran Location
 • Asiatech Datacenter
 • رایگان نصب و راه اندازی