سرور اختصاصی آمریکا

Plan 1
 • 16 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5420 CPU
 • 2x 1 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Plan 2
 • 36 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2 TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Plan 3
 • 48 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی
Plan 4
 • 72 GB DDR3 RAM Ram
 • HP 2xL5520 CPU
 • 2TB SATA HDD
 • 1 Gbit/s bandwidth Port
 • Unlimited BW
 • USA Location
 • رایگان نصب و راه اندازی